Význam informačných systémov

Napísané

Dnešná doba, ako všetci vieme, je preplnená informáciami a údajmi. Sú všade okolo nás. Aj každá firma uchováva veľké množstvá údajov. Podľa veľkosti podniku alebo zamerania sa rôznorodosť údajov môže líšiť. Každý údaj má pre podnik svoju hodnotu bez ohľadu na to, aký je starý. Každým dňom sa objem údajov zväčšuje a je čoraz ťažšie tieto údaje spracovávať. Spoločnosti a firmy sú tak často zaneprázdňované zbytočnou prácou vyhľadávania, triedenia a následne sa sami spomaľujú spracovávaním, uchovávaním a znovu vyhľadávaním informácií. Preto sú tu informačné systémy. Pre veľké podniky sa ukázali ako najlepšia voľba. Informačné systémy šetria podnikom a firmám aj čas, aj náklady. Spravovanie údajov sa stalo efektívnejším a menej náročným.

Definícia informačných systémov

A čo presne sú to tie informačné systémy? Sú to systémy, ktoré popisujú a následne definovaným spôsobom reprodukujú intelektuálnu schopnosť človeka získavať, spracovávať a vyhodnocovať údaje, s cieľom získať informácie potrebné pre jeho ďalšiu činnosť. Z hľadiska praktickej realizácie to znamená, že sú to systémy riadenia a technológie zberu, prenosu, uchovávania, spracovania a distribúcie dokumentov, informácií a informačných služieb. Hlavná úloha informačného systému je integrovanie podnikových procesov a práce zamestnancov s cieľom vytvárať účinné toky pracovných činností a dosahovať vyššiu produktivitu a nižšie náklady.

Možnosť asimilácie

Informačný systém sa dá vytvoriť pre kohokoľvek. Hodí sa do každého typu odvetvia, či už ide o rôzne odvetvia priemyslu alebo firiem poskytujúcich akékoľvek služby. V každej firme alebo spoločnosti je vytvorená istá hierarchia, ktorá vytvára ucelený komplex pozostávajúci z jednotlivých oddelení ako je napríklad personálne oddelenie, vzdelávanie pracovníkova, technická podpora užívateľom, finančné oddelenie, výroba, vývoj a projektové riadenie a i. Je vhodné, aby každé oddelenie malo na internete vlastnú domovskú stránku, na ktorej sa zamestnanci môžu dozvedieť o danom oddelení, o úlohách za ktoré sú zodpovední, o súčasných projektoch a tiež tu môžu získať kontakt na oddelenie, prípadne oficiálne e-mailové adresy zamestnancov. Cieľom prevádzky IS je za pomoci informačných technológií zvýšiť výkonnosť ľudí a samotnej organizácie a tým zlepšiť celkové výsledky podniku. Zavedenie IS je dlhodobým procesom a vyžaduje veľké úsilie všetkých zainteresovaných pracovníkov. Na čo treba dbať pri takom vytváraní informačného systému? Azda najväčší dôraz sa kladie na funkčnosť a výkon. Informačný systém musí byť rýchly a bezpečný, pretože udržiava cenné údaje, ktoré sa nesmú stratiť. Takisto ak by bol informačný systém pomalý, bude veľmi zdržiavať užívateľa, čo v dnešnej uponáhľanej dobe nie je vôbec nápomocné.

Proces vývoja systému

A ako treba postupovať, ak si chceme dať zhotoviť informačný systém? Najdôležitejšia je podrobná predstava o funkčnosti celého informačného systému, ale i o chode jednotlivých funkcií a ich úlohách, ktoré by mal systém vykonávať. Potom je potrebné tieto predstavy prekonzultovať s nami, kde vám následne poradíme a spolu si celý plán rozanalyzujeme, aby výsledok bol čo najpresnejší. Je pre nás dôležité, aby ste boli spokojní a preto aj po vytvorení systému sme v neustálom kontakte, kde môžete s nami kedykoľvek a čokoľvek prekonzultovať, opraviť a doplniť, skrátka podchytiť všetky situácie, ktoré môžu vo vývoji nastať a dať ich do podoby, ktorá vám bude znova vyhovovať.